Αρχείο Δράσης "Χωρίς Μεσάζοντες" 2016

56η Διανομή - Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓ ΓΕΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδινο (κιλά) Σύν. Πατάτες (κιλά) Σύν. Μέλι (κιλά) Σύν. Αλεύρι Μαλακό (κιλά) Σύν. Αλεύρι Σκληρό (κιλά) Σύν. Πορτο κάλια (κιλά) Σύν. Λεμόνια (κιλά) Σύν. Σταφίδες (κιλά) Σύν. Ξύδι Κόκκ. (λίτρα) Σύν. Ξύδι Λευκ. (λίτρα) Σύν. Αμύ γδαλα (κιλά) Σύν. Καρύδια (κιλά) Σύν. Τσάι (κιλά) Σύν. Ρίγανη (κιλά)
42384.19 1132 954.00 1742.64 15137.5 1051 4850 4150 8888 1941 439 518 504 1019 1052 75.8 62.25

 

55η Διανομή - Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδινο (κιλά) Σύν. Ελαιόλαδο (λίτρα) Σύν. Ρύζι Καρολίνα (κιλά) Σύν. Ρύζι Κίτρινο (κιλά) Σύν. Ρύζι Καστανό (κιλά)
16358.76 819 992.16 1971.60 8990 2110 1775 520

 

54η Διανομή - Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Σύν. Σαπούνι ΒΙΟΜΕ (κιλά) Σύν. Υγρό πλυντη ρίου ΒΙΟΜΕ (λίτρα) Σύν. Κρεμο σάπουνο χεριών Άσπρο ΒΙΟΜΕ (λίτρα) Σύν. Κρεμο σάπου νο χεριών Πράσινο ΒΙΟΜΕ (λίτρα) Σύν. Μέλι (κιλά) Σύν. Γίγα ντες (κιλά) Σύν. Φασό λια Πλακέ (κιλά) Σύν. Ρεβί θια (κιλά) Σύν. Φασό λια North ern (κιλά) Σύν. Καλα μπόκι (κιλά) Σύν. Χυλο πίτες (κιλά) Σύν. Κριθα ράκι (κιλά) Σύν. Τραχα νάς Γλυκός (κιλά) Σύν. Αυγά (κιλά) Σύν. Μήλα DELI CIA (κιλά)
10165.40 776 31.20 323 124 84 1164 2206 800 1010 794 242 376 222 201 676.2 1912

 

53η Διανομή - Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΠΑ ΡΑΓ ΓΕ ΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδι νο (κιλά) Σύν. Ελαιό λαδο (λίτρα) Σύν. Αλε ύρι Μαλα κό (κιλά) Σύν. Αλε ύρι Σκλ ηρό (κιλά) Σύν. Αλε ύρι Ολι κής (κιλά) Σύν. Κρεμ μύ δια Κόκ κινα (κιλά) Σύν. Κρεμ μύ δια Λευκά (κιλά) Σύν. Υγρό Πιά των (λί τρα) Σύν. Μα λα κτι κό (λί τρα) Σύν. Χλω ρίνη (λί τρα) Σύν. Σκόνη Πλυ ντη ρίου (κιλά) Σύν. Υγρό Πλυ ντη ρίου (λί τρα) Σύν. Υγρο σά που νο (λί τρα) Σύν. Υγρό Γενι κής (λίτρα) Σύν. Υγρό για Τζάμια (λίτρα) Σύν. Λείο Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Γκο φρέ Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Χαρτ. Κουζ. (κιλά) Σύν. Χαρ το πετσ. (κιλά)
36589.56 1078 890.40 1797.76 10925 2040 1755 830 3417.0 2210.0 1828 1352 1884 880 363 1144 1256 568 1108.8 1593.6 427 320

 

52η Διανομή - Σάββατο 16 Ιουλίου 2016 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓ ΓΕΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδινο (κιλά) Σύν. Πατάτες (κιλά) Σύν. Καρολίνα (κιλά) Σύν. Γλασέ (κιλά) Σύν. Φασόλια Northern (κιλά) Σύν. Ρεβίθια (κιλά) Σύν. Σταφίδες (κιλά) Σύν. Ξύδι κόκκ. (λίτρα) Σύν. Ξύδι λευκ. (λίτρα) Σύν. Βαλσάμικο (λίτρα) Σύν. Χάντρες (κιλά) Σύν. Αυγά (κιλά) Σύν. Παξιμάδι Κρίθινο (κιλά) Σύν. Παξιμάδι Λαδιού (κιλά)
17458.06 625 1047.28 1895.28 7969 1815 430 425.70 522.45 209 406 398 69.25 1180 480.9 395.16 215.04

 

51η Διανομή - Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΠΑ ΡΑΓ ΓΕ ΛΙΕΣ Σύν. Ελαιό λαδο (λίτρα) Σύν. Κρεμμύ δια κόκ κινα (κιλά) Σύν. Κρεμμύ δια λευκά (κιλά) Σύν. Χυλο πίτες (κιλά) Σύν. Κριθα ράκι (κιλά) Σύν. Τραχα νάς γλυκός (κιλά) Σύν. Υγρό Πιά των (λί τρα) Σύν. Μα λα κτι κό (λί τρα) Σύν. Χλω ρίνη (λί τρα) Σύν. Σκόνη Πλυ ντη ρίου (κιλά) Σύν. Υγρό Πλυ ντη ρίου (λί τρα) Σύν. Υγρο σά που νο (λί τρα) Σύν. Υγρό Γενι κής (λίτρα) Σύν. Υγρό για Τζάμια (λίτρα) Σύν. Λείο Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Γκο φρέ Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Χαρτ. Κουζ. (κιλά) Σύν. Χαρ το πετσ. (κιλά)
30735.0 879 9420 2992.0 2329.0 282 191 103 2056 1568 2204 1088 453 1340 1344 636 1680.0 2136.0 504 409

 

50η Διανομή - Σάββατο 16 Απριλίου 2016 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Σύν. Σαπούνι ΒΙΟΜΕ (κιλά) Σύν. Υγρό πλυντηρίου ΒΙΟΜΕ (λίτρα) Σύν. Κρεμο σάπουνο χεριών Άσπρο ΒΙΟΜΕ (λίτρα) Σύν. Κρεμο σάπουνο χεριών Πράσινο ΒΙΟΜΕ (λίτρα) Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδινο (κιλά) Σύν. Ελαιόλαδο (λίτρα) Σύν. Αλεύρι Μαλακό (κιλά) Σύν. Αλεύρι Σκληρό (κιλά) Σύν. Αλεύρι για Τσου ρέκι (κιλά) Σύν. Πατάτες (κιλά) Σύν. Αυγά (κιλά) Σύν. Μήλα DELI CIA (κιλά)
49785.90 1353 42.00 394 214 146 1373.76 2251.44 16520 4510 3450 1465 16025.0 1190.7 2204

 

49η Διανομή - Σάββατο 05 Μαρτίου 2016 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΠΑ ΡΑΓ ΓΕ ΛΙΕΣ Σύν. Σαπούνι ΒΙΟΜΕ (κιλά) Σύν. Υγρο Πλυντ. ΒΙΟΜΕ (λίτρα) Σύν. Μαλακτικό ΒΙΟΜΕ (λίτρα) Σύν. Καρολίνα (κιλά) Σύν. Καστανό (κιλά) Σύν. Γλασέ (κιλά) Σύν. Φασόλια (κιλά) Σύν. Ρεβίθια (κιλά) Σύν. Θυμαρ. Μέλι (κιλά) Σύν. Χυλοπίτες (κιλά) Σύν. Κριθαράκι (κιλά) Σύν. Τραχανάς (κιλά) Σύν. Παξιμάδι Κρίθινο (κιλά) Σύν. Παξιμάδι Λαδιού (κιλά)
7285.79 574 34.68 353 263 2105 700 480 720.25 636.40 870 246 154 120 364.90 238.56

 

48η Διανομή - Σάββατο 06 Φεβρουαρίου 2016 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΠΑ ΡΑΓ ΓΕ ΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδι νο (κιλά) Σύν. Αλε ύρι Μαλα κό (κιλά) Σύν. Αλε ύρι Σκλ ηρό (κιλά) Σύν. Αλε ύρι Ολι κής (κιλά) Σύν. Καρύ δια (κιλά) Σύν. Μήλα DELI CIA (κιλά) Σύν. Μήλα GOL DEN (κιλά) Σύν. Υγρό Πιά των (λί τρα) Σύν. Μα λα κτι κό (λί τρα) Σύν. Χλω ρίνη (λί τρα) Σύν. Σκόνη Πλυ ντη ρίου (κιλά) Σύν. Υγρό Πλυ ντη ρίου (λί τρα) Σύν. Υγρο σά που νο (λί τρα) Σύν. Υγρό Γενι κής (λίτρα) Σύν. Υγρό για Τζάμια (λίτρα) Σύν. Λείο Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Γκο φρέ Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Χαρτ. Κουζ. (κιλά) Σύν. Χαρ το πετσ. (κιλά)
35487.28 1009 1335.60 1895.28 4060 3340 885 868 1960 1116 2908 2508 2944 1616 597 1704 1804 820 1622.4 2400.0 598 506