Αρχείο Δράσης "Χωρίς Μεσάζοντες" 2018

67η Διανομή - Σάββατο 31 Μαρτίου 2018 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΠΑ ΡΑΓ ΓΕ ΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδι νο (κιλά) Σύν. Ελαι όλα δο (λίτρ.) Σύν. Πατά τες Μεσ-μεγ (κιλά) Σύν. Πατά τες Μι κρές (κιλά) Σύν. Λε μό νια (κιλ.) Σύν. Αλε ύρι Μαλα κό (κιλά) Σύν. Αλε ύρι Σκλη ρό (κιλά) Σύν. Αλε ύρι Τσου ρέκι (κιλά) Σύν. Θυμα ρίσιο μέλι (κιλ.) Σύν. Στα φί δες χονδ. (κιλά) Σύν. Στα φί δες κοριν. (κιλά) Σύν. Ξύδι κόκκ. (λίτρ.) Σύν. Ξύδι λευκ. (λίτρ.) Σύν. Βαλσά μικο (λίτρ.) Σύν. Χυ μός Ρόδι (λίτρ.) Σύν. Φιστί κια (κιλά) Σύν. Καλα μπόκι (κιλά) Σύν. Τσάι (κιλά) Σύν. Ρίγα νη (κιλά)
30574.07 864 843.76 1407.68 2425 9200.18 1960 3676 3580 2950 920 919 289 150 444 472 66.75 524 482 184 37.2 43.5

 

66η Διανομή - Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓ ΓΕΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδινο (κιλά) Σύν. Πατά τες Μεσ-μεγ (κιλά) Σύν. Πατά τες Μι κρές (κιλά) Σύν. Πορτο κάλια (κιλά) Σύν. Λεμό νια (κιλά) Σύν. Καρο λίνα (κιλά) Σύν. Κίτρι νο (κιλά) Σύν. Γλα σέ (κιλά) Σύν. Νυ χά κι (κιλά) Σύν. Γίγα ντες (κιλά) Σύν. Φασό λια North ern (κιλά) Σύν. Φακές (κιλά) Σύν. Φάβα (κιλά) Σύν. Ελιές Μαύ ρες (κιλά) Σύν. Ελιές Πρά σινες (κιλά) Σύν. Ελιές Ζαρω μένες (κιλά) Σύν. Χυλο πίτες (κιλά) Σύν. Κριθα ράκι (κιλά) Σύν. Τρα χανάς (κιλά)
27186.44 765 754.72 1403.44 7228.72 1670 5287.1 3652 1645.02 1140.19 431.25 337.50 1278 603.50 740 214 96 60 64 287 163 131