Αρχείο Δράσης "Χωρίς Μεσάζοντες" 2018

 69η Διανομή - Σάββατο 30 Ιουνίου 2018 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓ ΓΕΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδινο (κιλά) Σύν. Γιαού ρτι (κιλά) Σύν. Ελαιό λαδο (λίτρα) Σύν. Λεμό νια (κιλά) Σύν. Χυμός Ρόδι (λίτρα) Σύν. Σταφί δες χονδ. (κιλά) Σύν. Σταφί δες κοριν. (κιλά) Σύν. Ξύδι κόκκ. (λίτρα) Σύν. Ξύδι λευκ. (λίτρα) Σύν. Μαρμε λάδα Βερύκ.(κιλά) Σύν. Μαρμε λάδα Φράουλ.(κιλά) Σύν. Βαλσά μικο Ξύδι (λίτρα) Σύν. Βαλσά μικη Κρέμα (λίτρα) Σύν. Πετι μέζι (κιλά)
11923.05 621 729.28 1356.80 228.5 4450 3310 413 170 113 348 384 106.56 149.76 43.75 32.00 88.40

 

68η Διανομή - Σάββατο 19 Μαίου 2018 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΠΑ ΡΑΓ ΓΕ ΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδι νο (κιλά) Σύν. Μέλι (κιλά) Σύν. Καρο λίνα (κιλά) Σύν. Κίτρι νο (κιλά) Σύν. Γλα σέ (κιλά) Σύν. Νυχά κι (κιλά) Σύν. Χυλο πίτες (κιλά) Σύν. Κρι θα ρά κι (κι λά) Σύν. Τρα χα νάς (κι λά) Σύν. Υγρό Πιά των (λί τρα) Σύν. Μα λα κτι κό (λί τρα) Σύν. Χλω ρίνη (λί τρα) Σύν. Σκόνη Πλυ ντη ρίου (κιλά) Σύν. Υγρό Πλυ ντη ρίου (λί τρα) Σύν. Υγρο σά που νο (λί τρα) Σύν. Υγρό Γενι κής (λί τρα) Σύν. Υγρό για Τζά μια (λί τρα) Σύν. Λείο Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Γκο φρέ Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Χαρτ. Κουζ. (κιλά) Σύν. Χαρ το πετσ. (κιλά)
16749.99 584 651.16 1212.64 500 822.51 496.17 197.68 109.43 188 138 82 1560 776 1712 672 240 1184 992 500 1713.6 2284.8 373 345

 

67η Διανομή - Σάββατο 31 Μαρτίου 2018 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΠΑ ΡΑΓ ΓΕ ΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδι νο (κιλά) Σύν. Ελαι όλα δο (λίτρ.) Σύν. Πατά τες Μεσ-μεγ (κιλά) Σύν. Πατά τες Μι κρές (κιλά) Σύν. Λε μό νια (κιλ.) Σύν. Αλε ύρι Μαλα κό (κιλά) Σύν. Αλε ύρι Σκλη ρό (κιλά) Σύν. Αλε ύρι Τσου ρέκι (κιλά) Σύν. Θυμα ρίσιο μέλι (κιλ.) Σύν. Στα φί δες χονδ. (κιλά) Σύν. Στα φί δες κοριν. (κιλά) Σύν. Ξύδι κόκκ. (λίτρ.) Σύν. Ξύδι λευκ. (λίτρ.) Σύν. Βαλσά μικο (λίτρ.) Σύν. Χυ μός Ρόδι (λίτρ.) Σύν. Φιστί κια (κιλά) Σύν. Καλα μπόκι (κιλά) Σύν. Τσάι (κιλά) Σύν. Ρίγα νη (κιλά)
30574.07 864 843.76 1407.68 2425 9200.18 1960 3676 3580 2950 920 919 289 150 444 472 66.75 524 482 184 37.2 43.5

 

66η Διανομή - Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓ ΓΕΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδινο (κιλά) Σύν. Πατά τες Μεσ-μεγ (κιλά) Σύν. Πατά τες Μι κρές (κιλά) Σύν. Πορτο κάλια (κιλά) Σύν. Λεμό νια (κιλά) Σύν. Καρο λίνα (κιλά) Σύν. Κίτρι νο (κιλά) Σύν. Γλα σέ (κιλά) Σύν. Νυ χά κι (κιλά) Σύν. Γίγα ντες (κιλά) Σύν. Φασό λια North ern (κιλά) Σύν. Φακές (κιλά) Σύν. Φάβα (κιλά) Σύν. Ελιές Μαύ ρες (κιλά) Σύν. Ελιές Πρά σινες (κιλά) Σύν. Ελιές Ζαρω μένες (κιλά) Σύν. Χυλο πίτες (κιλά) Σύν. Κριθα ράκι (κιλά) Σύν. Τρα χανάς (κιλά)
27186.44 765 754.72 1403.44 7228.72 1670 5287.1 3652 1645.02 1140.19 431.25 337.50 1278 603.50 740 214 96 60 64 287 163 131