Αρχείο Δράσης "Χωρίς Μεσάζοντες" 2018

66η Διανομή - Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓ ΓΕΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδινο (κιλά) Σύν. Πατά τες Μεσ-μεγ (κιλά) Σύν. Πατά τες Μι κρές (κιλά) Σύν. Πορτο κάλια (κιλά) Σύν. Λεμό νια (κιλά) Σύν. Καρο λίνα (κιλά) Σύν. Κίτρι νο (κιλά) Σύν. Γλα σέ (κιλά) Σύν. Νυ χά κι (κιλά) Σύν. Γίγα ντες (κιλά) Σύν. Φασό λια North ern (κιλά) Σύν. Φακές (κιλά) Σύν. Φάβα (κιλά) Σύν. Ελιές Μαύ ρες (κιλά) Σύν. Ελιές Πρά σινες (κιλά) Σύν. Ελιές Ζαρω μένες (κιλά) Σύν. Χυλο πίτες (κιλά) Σύν. Κριθα ράκι (κιλά) Σύν. Τρα χανάς (κιλά)
27186.44 765 754.72 1403.44 7228.72 1670 5287.1 3652 1645.02 1140.19 431.25 337.50 1278 603.50 740 214 96 60 64 287 163 131