Αρχείο Δράσης "Χωρίς Μεσάζοντες" 2018

73η Διανομή - Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΠΑ ΡΑΓ ΓΕ ΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδινο (κιλά) Σύν. Για ούρτι (κιλά) Σύν. Ελαι όλα δο (λίτ ρα) Σύν. Αλεύ. Μαλα κό (κιλά) Σύν. Αλεύ. Σκλη ρό (κιλά) Σύν. Πορτο κάλια (κιλά) Σύν. Μαν ταρί νια (κι λά) Σύν. Λε μό νια (κι λά) Σύν. Αν θό με λο (κι λά) Σύν. Πευ κό με λο (κι λά) Σύν. Ελι ές Μαύ ρ. (κι λά) Σύν. Ελι ές Πρά σ. (κι λά) Σύν. Ελι ές Καλ. (κι λά) Σύν. Ελι ές Ζαρ. (κι λά) Σύν. Αμύ γδα λα (κι λά) Σύν. Κα ρύ δια (κι λά) Σύν. Ρό δια (κι λά) Σύν. Χυ μός Ρό δι (λίτ ρα) Σύν. Ρε βί θια (κι λά) Σύν. Χυ λο πί τες (κι λά) Σύν. Κριθα ράκι (κι λά) Σύν. Τρα χα νάς (κι λά)
33391.7 1050 1081.2 1297.4 372.5 7240 2640 2470 6861.5 3020 2188 486 676 128 92 224 200 667 758 894 529 836 356 206 169

 

72η Διανομή - Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΠΑ ΡΑΓ ΓΕ ΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδινο (κιλά) Σύν. Για ούρτι (κιλά) Σύν. Λεμό νια (κιλά) Σύν. Μαντα ρίνια (κιλά) Σύν. Μέλι Θυ μαρ. (κι λά) Σύν. Αυγά (κιλά) Σύν. Σταφί δες Ξανθ. (κιλά) Σύν. Σταφί δες Κο ρινθ. (κιλά) Σύν. Ξύδι Κόκκ. (λίτ ρα) Σύν. Ξύδι Λευκ. (λίτ ρα) Σύν. Ξύδι Βαλσ. (λίτ ρα) Σύν. Κρέ μα Βαλσ. (λίτ ρα) Σύν. Πετι μέζι (λίτ ρα) Σύν. Μαρ με λά δα Βε ρυκ. (κι λά) Σύν. Μαρ με λά δα Ρο δάκ. (κι λά) Σύν. Μαρ με λάδα Φρά ουλ. (κιλά) Σύν. Λείο Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Γκο φρέ Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Χαρτ. Κουζ. (κι λά) Σύν. Χαρ το πετσ. (κιλά)
12343.49 676 665.68 1416.16 269.0 1772 2415 793 621.6 316 156 392 468 131 33.75 104.4 110 81 137 792.0 1161.6 278 230.3

 

71η Διανομή - Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΠΑ ΡΑΓ ΓΕ ΛΙΕΣ Σύν. Γίγαν τες (κιλά) Σύν. Φασό λια Πλακέ (κιλά) Σύν. Καρο λίνα (κιλά) Σύν. Κίτρι νο (κιλά) Σύν. Γλα σέ (κιλά) Σύν. Νυχά κι (κιλά) Σύν. Λεμό νια (κιλά) Σύν. Ελιές Μαύ ρες (κιλά) Σύν. Ελιές Πράσι νες (κιλά) Σύν. Ελιές Καλα μών (κιλά) Σύν. Ελιές Ζαρω μένες (κιλά) Σύν. Αμύγ δαλα (κιλά) Σύν. Ρό δια (κι λά) Σύν. Χυ μός Ρό δι (λίτ ρα) Σύν. Υγρό Πιά των (λί τρα) Σύν. Μα λα κτι κό (λί τρα) Σύν. Χλω ρίνη (λί τρα) Σύν. Σκόνη Πλυ ντη ρίου (κιλά) Σύν. Υγρό Πλυ ντη ρίου (λί τρα) Σύν. Υγρο σά που νο (λί τρα) Σύν. Υγρό Γενι κής (λί τρα) Σύν. Υγρό για Τζά μια (λί τρα)
19885.23 780 2042 802 1568.4 1232.1 405.9 264.8 3375 76 100 212 150 953 948 552 1444 848 1512 576 228 1096 1048 452

 

70η Διανομή - Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΠΑ ΡΑΓ ΓΕ ΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδινο (κιλά) Σύν. Γιαούρτι (κιλά) Σύν. Ελαιό λαδο (λίτρα) Σύν. Ανθό μελο (κιλά) Σύν. Πευκό μελο (κιλά) Σύν. Αλεύρι Μαλα κό (κιλά) Σύν. Αλεύρι Σκληρό (κιλά) Σύν. Φασό λια (κιλά) Σύν. Φακές (κιλά) Σύν. Ρεβί θια (κιλά) Σύν. Χυλο πίτες (κιλά) Σύν. Κριθα ράκι (κι λά) Σύν. Τραχα νάς (κι λά) Σύν. Λείο Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Γκο φρέ Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Χαρτ. Κουζ. (κιλά) Σύν. Χαρτο πετσ. (κιλά)
17331.50 716 737.76 1450.08 195.5 4425 429 569 1830 1880 775.6 740 736 247 145 122 1176.0 1310.4 326 237.16

 

69η Διανομή - Σάββατο 30 Ιουνίου 2018 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓ ΓΕΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδινο (κιλά) Σύν. Γιαού ρτι (κιλά) Σύν. Ελαιό λαδο (λίτρα) Σύν. Λεμό νια (κιλά) Σύν. Χυμός Ρόδι (λίτρα) Σύν. Σταφί δες χονδ. (κιλά) Σύν. Σταφί δες κοριν. (κιλά) Σύν. Ξύδι κόκκ. (λίτρα) Σύν. Ξύδι λευκ. (λίτρα) Σύν. Μαρμε λάδα Βερύκ.(κιλά) Σύν. Μαρμε λάδα Φράουλ.(κιλά) Σύν. Βαλσά μικο Ξύδι (λίτρα) Σύν. Βαλσά μικη Κρέμα (λίτρα) Σύν. Πετι μέζι (κιλά)
11923.05 621 729.28 1356.80 228.5 4450 3310 413 170 113 348 384 106.56 149.76 43.75 32.00 88.40

 

68η Διανομή - Σάββατο 19 Μαίου 2018 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΠΑ ΡΑΓ ΓΕ ΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδινο (κιλά) Σύν. Μέλι (κιλά) Σύν. Καρο λίνα (κιλά) Σύν. Κίτρι νο (κιλά) Σύν. Γλασέ (κιλά) Σύν. Νυχά κι (κιλά) Σύν. Χυ λο πί τες (κι λά) Σύν. Κρι θα ρά κι (κι λά) Σύν. Τρα χα νάς (κι λά) Σύν. Υγρό Πιά των (λί τρα) Σύν. Μα λα κτι κό (λί τρα) Σύν. Χλω ρίνη (λί τρα) Σύν. Σκόνη Πλυ ντη ρίου (κιλά) Σύν. Υγρό Πλυ ντη ρίου (λί τρα) Σύν. Υγρο σά που νο (λί τρα) Σύν. Υγρό Γενι κής (λί τρα) Σύν. Υγρό για Τζά μια (λί τρα) Σύν. Λείο Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Γκο φρέ Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Χαρτ. Κουζ. (κιλά) Σύν. Χαρ το πετσ. (κιλά)
16749.99 584 651.16 1212.64 500 822.5 496.2 197.7 109.4 188 138 82 1560 776 1712 672 240 1184 992 500 1713.6 2284.8 373 345

 

67η Διανομή - Σάββατο 31 Μαρτίου 2018 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΠΑ ΡΑΓ ΓΕ ΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδι νο (κιλά) Σύν. Ελαι όλα δο (λίτρ.) Σύν. Πατά τες Μεσ-μεγ (κιλά) Σύν. Πατά τες Μι κρές (κιλά) Σύν. Λε μό νια (κιλ.) Σύν. Αλε ύρι Μαλα κό (κιλά) Σύν. Αλε ύρι Σκλη ρό (κιλά) Σύν. Αλε ύρι Τσου ρέκι (κιλά) Σύν. Θυμα ρίσιο μέλι (κιλ.) Σύν. Στα φί δες χονδ. (κιλά) Σύν. Στα φί δες κοριν. (κιλά) Σύν. Ξύδι κόκκ. (λίτρ.) Σύν. Ξύδι λευκ. (λίτρ.) Σύν. Βαλσά μικο (λίτρ.) Σύν. Χυ μός Ρόδι (λίτρ.) Σύν. Φιστί κια (κιλά) Σύν. Καλα μπόκι (κιλά) Σύν. Τσάι (κιλά) Σύν. Ρίγα νη (κιλά)
30574.07 864 843.76 1407.68 2425 9200.18 1960 3676 3580 2950 920 919 289 150 444 472 66.75 524 482 184 37.2 43.5

 

66η Διανομή - Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓ ΓΕΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδινο (κιλά) Σύν. Πατά τες Μεσ-μεγ (κιλά) Σύν. Πατά τες Μι κρές (κιλά) Σύν. Πορτο κάλια (κιλά) Σύν. Λεμό νια (κιλά) Σύν. Καρο λίνα (κιλά) Σύν. Κίτρι νο (κιλά) Σύν. Γλα σέ (κιλά) Σύν. Νυχά κι (κιλά) Σύν. Γίγα ντες (κιλά) Σύν. Φασό λια North ern (κιλά) Σύν. Φα κές (κι λά) Σύν. Φάβα (κιλά) Σύν. Ελιές Μαύ ρες (κιλά) Σύν. Ελιές Πρά σινες (κιλά) Σύν. Ελιές Ζαρω μένες (κιλά) Σύν. Χυλο πίτες (κιλά) Σύν. Κριθα ράκι (κιλά) Σύν. Τρα χανάς (κιλά)
27186.44 765 754.7 1403.4 7228.7 1670 5287.1 3652 1645.0 1140.2 431.2 337.5 1278 603.50 740 214 96 60 64 287 163 131