Αρχείο Δράσης "Χωρίς Μεσάζοντες" 2019

  • Εκτύπωση

75η Διανομή - Σάββατο 02 Μαρτίου 2019 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΠΑ ΡΑΓ ΓΕ ΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδινο (κιλά) Σύν. Για ούρτι (κιλά) Σύν. Πευκό μελο (κι λά) Σύν. Σταφί δες Ξανθ. (κιλά) Σύν. Σταφί δες Κο ρινθ. (κιλά) Σύν. Ξύδι Κόκκ. (λίτ ρα) Σύν. Ξύδι Λευκ. (λίτ ρα) Σύν. Ξύδι Βαλσ. (λίτ ρα) Σύν. Κρέ μα Βαλσ. (λίτ ρα) Σύν. Πετι μέζι (κιλά) Σύν. Ελι ές Μαύ ρ. (κι λά) Σύν. Ελι ές Πρά σ. (κι λά) Σύν. Ελι ές Καλ. (κι λά) Σύν. Ελι ές Ζαρ. (κι λά) Σύν. Φασό λια (κι λά) Σύν. Ρε βί θια (κι λά) Σύν. Χυ μός Ρό δι (λίτ ρα) Σύν. Λείο Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Γκο φρέ Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Χαρτ. Κουζ. (κι λά) Σύν. Χαρ το πετσ. (κιλά)
9708.85 637 521.52 809.84 255.5 941 306 170 390 416 56.75 45.00 95.20 106 116 224 228 356.80 404 518 1200.0 1776.0 442 331.2

 

74η Διανομή - Σάββατο 02 Φεβρουαρίου 2019 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΠΑ ΡΑΓ ΓΕ ΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδινο (κιλά) Σύν. Για ούρτι (κιλά) Σύν. Γίγαν τες (κιλά) Σύν. Φασό λια Πλακέ (κιλά) Σύν. Πορτο κάλια (κιλά) Σύν. Λε μό νια (κι λά) Σύν. Καρο λίνα (κιλά) Σύν. Κίτρι νο (κιλά) Σύν. Γλα σέ (κιλά) Σύν. Νυχά κι (κιλά) Σύν. Φα κές (κι λά) Σύν. Αυγά (κιλά) Σύν. Κα ρύ δια (κι λά) Σύν. Υγρό Πιά των (λί τρα) Σύν. Μα λα κτι κό (λί τρα) Σύν. Χλω ρίνη (λί τρα) Σύν. Σκό νη Πλυ ντη ρίου (κι λά) Σύν. Υγρό Πλυ ντη ρίου (λί τρα) Σύν. Υγρο σά που νο (λί τρα) Σύν. Υγρό Γενι κής (λί τρα) Σύν. Υγρό για Τζά μια (λί τρα)
22256.59 761 631.76 1166.00 273.0 1258 614 5330.0 1904 1322.0 1025.6 324.8 190.6 718 814.8 460 1204 740 1344 480 204 924 828 500