Νερό και Ιδιωτικοποίηση

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βόλος 7 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΣ: Συντονιστική Επιτροπή της Κίνησης Πολιτών Πηλίου και Βόλου για το νερό.

ΘΕΜΑ: Απάντηση σχετικά με την από 6 Ιουνίου 2013 εισήγηση της Κίνησής σας για τη διαχείριση των νερών, η οποία διαβιβάστηκε προς τον Δήμαρχο Βόλου.

Μετά από ενημέρωση του  κ. Δημάρχου σχετικά με το παραπάνω θέμα και ειδικότερα για την επικείμενη συζήτησή του σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Βόλου αποφάσισε ήδη να συγκαλέσει τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου 2013 σε ειδική συνεδρίαση, κατά την οποία θα υπάρξει ολοκληρωμένη παρουσίαση και συζήτηση  με τους φορείς της πόλης για όλα τα θέματα διαχείρισης του νερού, ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, ως δημόσιων κοινωνικών αγαθών.

Αμέσως μετά, το συγκεκριμένο θέμα θα έλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, σε συνεδρίαση που θα συγκληθεί μέσα στον ίδιο μήνα (Ιούλιο 2013) για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης κατά τον κείμενο κανονισμό με εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, η οποία θα έχει λάβει υπόψη και τα πορίσματα της δημόσιας διαβούλευσης.

Για την ακριβή ημέρα και ώρα της παραπάνω συνεδρίασης θα ειδοποιηθείτε εγκαίρως με έγγραφό μας προς στη διεύθυνσή σας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  (watervolo@gmail.com), προκειμένω κατά το αίτημά σας να παραστείτε και να διατυπώσετε τις απόψεις σας επί του θέματος, όπως άλλωστε σας είχε ανακοινωθεί και στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συνεπώς, και για όλους τους παραπάνω λόγους, δεν είναι δυνατό να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα της διαχείρισης των νερών κατά την προγραμματισμένη για ημέρα Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013 και ώρα 17:00 και με αύξοντα αριθμό 14 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου. Σας ενημερώνουμε, πάντως, ότι το κείμενο της από 6 Ιουνίου 2013 εισήγησή σας θα κατατεθεί στα πρακτικά και θα διαβιβαστεί εγκαίρως σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, για να είναι σε γνώση τους κατά την συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος της διαχείρισης των νερών στη συνεδρίαση του Σώματος εντός του Ιουλίου 2013.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου

Απόστολος Φοινικόπουλος

Πηγή: watervolo.blogspot.gr